varnishncsa(以 NCSA 的格式显示日志)

●varnishncsa(以 NCSA 的格式显示日志)

Author:   Dag-Erling Sm?rgrav

Date: 2010-05-31

Version:  1.0

Manual section: 1

Display varnish logs in apache/NCSA combined log format

SYNOPSIS

varnishncsa [-a] [-b] [-C] [-c] [-D] [-d] [-f] [-I regex] [-i tag]

[-n varnish_name] [-P file] [-r file] [-V] [-w file] [-X regex] [-x tag]

DESCRIPTION

Varnishncsa 工具读取共享内存的日志,然后以 apache/NCSA 的格式显示出来。下 面的选项可以用。

-a 当把日志写到文件里时,使用附加,而不是覆盖。

-b 只显示 varnishd 和后端服务器的日志。 Continue reading